w Radzie Powiatu IV i V kadencji

strona

Głosowanie nad budżetem Powiatu Bolesławieckiego 2013

Poparcie mojej kandydatury przez Bolesławian i zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyli w wyborach samorządowych 2010 i 2014r., spowodowało otrzymaniem z Waszej woli mandatu radnego powiatu bolesławieckiego IV i V kadencji. Od momentu zaprzysiężenia, jako radny, opozycyjny pracowałem dla i w interesie mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego. Poniżej niektóre efekty mojej pracy w Radzie Powiatu IV i V kadencji na rzecz wspólnoty samorządowej ziemi bolesławieckiej.

Praca Rady i radnych dokumentowana jest m.in. w postaci uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego oraz w formie protokołów z sesji i protokołów z posiedzeń komisji. Jako radny Powiatu Bolesławieckiego IV i V kadencji uczestniczyłem w pracach Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.


Aktywność radnych wyraża się również poprzez zgłaszane, często w imieniu mieszkańców, interpelacje kierowane do Starosty Bolesławieckiego lub Zarządu Powiatu. Od początku IV kadencji (listopad 2010r.) do września 2014r. złożyłem w sumie 36 zapytań, wniosków i interpelacji. (Dla przykładu, kolejny radny z najwyższą liczbą złożonych interpelacji, w tym samym czasie złożył ich 17.) Natomiast w kadencji 2014-2018 złożyłem ich 55. Poniżej, zadane przeze mnie pytania i interpelacje, które dotyczyły:

1. opracowania i wydania Informatora o Radzie Powiatu, komisjach stałych, Starostwie Powiatowym, Zarządzie Powiatu, jednostkach organizacyjnych Powiatu, administracji zespolonej. (16.12.2010)

2. podjęcia działań zmierzających do sprawdzenia oferty edukacyjnej szkół zawodowych w Niemczech m.in. dla gimnazjalistów z naszego regionu i czy ta oferta może stworzyć zagrożenie dla miejsc pracy bolesławieckich nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. (20.01.2011)

3. podjęcia stosownych działań w celu bezpieczniejszego urządzenia odcinka ul. Grunwaldzkiej będącego w zarządzie powiatu oraz wprowadzenie takiej organizacji ruchu, która zapewni odpowiednie bezpieczeństwo pieszych i kierowców. (20.01.2011)

4. ustanowienia przejścia dla pieszych przy zbiegu ul. Zgorzeleckiej z ul. Grunwaldzką i Piaskową. Brak przejścia dla pieszych w tym miejscu powoduje niewłaściwe parkowanie pojazdów oraz przechodzenie pieszych w niedozwolony sposób. (24.02.2011)

5. rozważenia potrzeby, w związku z planowaną zmianą ustawy o finansach publicznych, w której planuje się wprowadzenie sztywnych limitów zadłużenia się jst uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok w trybie pilnym do czerwca br. (2011) lub przeprowadzenia jego zmian oraz przeanalizowania konieczności realizacji niezbędnych inwestycji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (28.04.2011)

6. podania szacunkowej wysokości opłaty, w związku z nową taryfą za ścieki opadowe i roztopowe, która ma zacząć obowiązywać od 2012r. oraz wpływu tej opłaty na realizację ewentualnych zadań inwestycyjnych. (15.09.2011)

7. wskazania sposobu regulacji kosztów opłaty deszczowej za drogi wojewódzkie, które są w zarządzie powiatu. (15.09.2011)

8. zawarcia porozumienie Zarządu Powiatu z Zarządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekazania zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz wskazania dokładnego zakresu przedmiotowego tego porozumienia. (20.10.2011)

9. wyrażenia opinii odnośnie wypowiedzi Prezydenta Miasta Bolesławiec dot. dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta, których zły stan powoduje poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 100 mln zł oraz podania powodu braku ujęcia w budżecie powiatu na rok 2012 inwestycji drogowych realizowanych na terenie Bolesławca. (24.11.2011)

10. udzielenia informacji po przeprowadzonych rozmowach z Prezydentem Bolesławca w sprawie planowanych inwestycji drogowych na terenie Bolesławca. (24.11.2011)

11. zwolnień nauczycieli w szkołach oraz redukcji etatów administracyjnych i wynikających z tego ewentualnych oszczędności. (22.12.2011)

12. wygaśnięcia oficjalnej strony internetowej Starostwa i powiatu pod adresem www.boleslawiec.pl. (16.02.2012)

13. zlecenia usług w zakresie prowadzenia strony komercyjnemu portalowi oraz wyjaśnienia, czy dane zawarte na serwerze są w odpowiedni sposób zabezpieczone i jakie są bądź były zabezpieczenia (16.02.2012)

14. czy serwer pocztowy Starostwa był/jest prowadzony przez firmę zewnętrzną, jeśli tak to czy ta firma miała dostęp do korespondencji Starostwa (również poufnej) i jakie były/są zabezpieczenia w tym zakresie (16.02.2012)

15. miesięcznego kosztu usługi w zakresie prowadzenia strony internetowej Starostwa przez firmę zewnętrzną (16.02.2012)

16. możliwości prowadzenia serwisu serwerów Starostwa we własnym zakresie przez informatyków pracujących w Starostwie Powiatowym (16.02.2012)

17. udzielenia informacji dot. bezpieczeństwo instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic K. Miarki – Asnyka, ponieważ filary na których zainstalowana jest sygnalizacja podczas silnych wiatrów niebezpiecznie się kołyszą. (16.02.2012)

18. kosztów utrzymania i eksploatacji Teatru Starego, źródeł finansowania jego działalności, wynajmowania Teatru w celach komercyjnych (22.03.2012)

19. działań jakie powinny zostać podjęte w kwestii poprawy stanu technicznego taboru PKS-u oraz zamierzeń dotyczących połączenia MZK i PKS (31.05.2012)

20. zalewania odcinka drogi powiatowej ul. Leśnej i odcinka drogi wojewódzkiej ul. Jeleniogórskiej (27.09.2012)

21. działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w przypadku zwolnień grupowych na terenie Powiatu (25.10.2012)

22. skuteczniejszego odśnieżania drogi wojewódzkiej 297 Bolesławiec – Lwówek (24.01.2013)

23. finansowania Domu Dziecka (24.01.2013)

24. redukcji zatrudnienia w Starostwie Powiatowym (28.02.2013)

25. powodów usunięcia ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego priorytetów dotyczących rozwoju subregionu (21.03.2013)

26. zasadności wydania ok.10 tys. zł za udział w konkursie „Modernizacja Roku 2012”, ewentualnego planowania wypełnień w zagłębieniach jezdni ul. Staszica – ul. Wróblewskiego (27.06.2013)

27. aktualnego stanu technicznego urządzeń na potoku Młynówka (Złoty Potok) oraz samego strumienia przepływającego przez Bolesławiec; zamulanych szlamem studzienek kanalizacji burzowej w świetle drogi ul. Leśnej (26.09.2013)

28. udzielenia informacji, kiedy dokładnie UM przejął Złoty Potok (Młynówkę) (30.10.2013)

(fot. tv Azart-Sat)

(fot. tv Azart-Sat)

29. wykonania rurociągu, przez który płynie Młynówka w okolicach ul. Willowej – kto był projektantem?, ile kosztowała inwestycja?, ile będzie kosztowała przebudowa rurociągu lub przywrócenie w koryto otwarte? (28.11.2013)

30. zniszczeń oznakowań drogowych (luster) na drogach powiatowych po ostatniej wichurze oraz braku oznaczeń drogowych w miejscowości Łaziska. (19.12.2013)

31. przeznaczenia określonej kwoty na realizację intensywnej kampanii informacyjnej mającej na celu ostrzeżenie przed oszustami czy domokrążcami oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie odbyła się promocja instytucji Rzecznika Praw Konsumenta. (30.01.2014)

32. pomysłu, jaki Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ma na zagospodarowanie wolnych środków uzyskanych wskutek vacatu funkcji Etatowego Członka Zarządu i jaka to będzie kwota do końca roku budżetowego 2014. (27.02.2014)

33. istnienia standardów współpracy szkół będących w zarządzie Powiatu z mediami i jak one wyglądają (jaki przekaz otrzymują uczniowie i rodzice z mediów, szczególnie w okresie rekrutacji); wypracowania modelu współpracy szkół z mediami, aby nie dochodziło do sytuacji, w których mówienie o sukcesach szkoły zależało od tego czy dyrektor i rada rodziców zdecydowali się płacić danemu medium (27.03.2014)

34. zarządcy drogi gruntowej (przy garażach) łączącej ul. Bankową z posesją i drogą p. poż. na terenie I LO prowadzącą do ul. Bielskiej. (24.04.2014)

35. sytuacji, jaka panuje w poradni chirurgicznej w Szpitalu Powiatowym w Bolesławcu. (26.06.2014)

36. niewystarczającej ilości patroli nocnych Policji, szczególnie w obszarach miasta nie objętych monitoringiem lub oświetleniem ulicznym. (25.09.2014)

Odpowiedzi, na wszystkie zadane przeze mnie interpelacje, można przeczytać w protokołach z sesji ze stosowną datą jej odbycia klikając TUTAJ. Można tam znaleźć również wiele innych kwestii poruszanych m.in. przeze mnie w toku danej sesji.

V KADENCJA 2014-2018, interpelacje w sprawie:

1. przekazania radnym zakresu obowiązków etatowych członków Zarządu, aby mogli dokładniej personalizować swoje wnioski, pytania i interpelacje. (18.12.2014)

2. losów Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w związku z kończącą się 10-letnią umową na współpracę z Powiatem z dniem 1 stycznia 2015r. (18.12.2014)

3. niebezpiecznie kołyszących się sygnalizatorów (semaforów) świetlnych na skrzyżowaniu ul. Chrobrego – Żwirki i Wigury, które podczas porywistych wiatrów stwarzają zagrożenie dla pieszych i kierowców (29.01.2015)

4. braku logiki i konsekwencji w działaniach władz powiatu dotyczących przyszłości Warsztatów Terapii Zajęciowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski (29.01.2015)

5. Zainicjowania rozmów na poziomie Konwentu Starostów Województwa Dolnośląskiego lub Konwentu Wójtów, Burmistrza, Prezydenta i Starosty Powiatu Bolesławieckiego w sprawie udzielenia pomocy (mieszkania, pracy) Polakom, którzy zmuszeni byli uciekać przed koszmarem wojny ze wschodniej Ukrainy (19.02.2015)

6. Udzielenia informacji dotyczącej decyzji Zarządu Powiatu, co do przyszłości Warsztatów Terapii Zajęciowej i wyboru podmiotu prowadzącego (do czasu sesji brak decyzji – 19.02.2015)

7. Terminu i zakresu remontu ul. Dolne Młyny. (26.03.2015)

8. Braku dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w kwestii opracowania projektu umowy na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz kolejnej kontroli w Stowarzyszeniu (26.03.2015)

9. Konieczności pomocy Szpitalowi oraz potrzeby zmian organizacyjnych w celu zabezpieczenia funkcjonowania oddziałów noworodków, położniczego i dziecięcego, w związku z odejściem ze szpitala ordynatora oddz. dziecięcego. (30.04.2015)

10. Trudnej sytuacji oddziałów Szpitala: położniczego, noworodków i dziecięcego. (25.06.2015)

11. Sprzedaży terenu dworca PKS pod galerię handlową i przeszłości transportu zbiorowego w mieście i powiecie. (25.06.2015)

12. Niezorganizowania corocznej gali dla młodzieży – laureatów konkursów organizowanych przez PCEiKK. (25.06.2015)

13. Niedofinansowania kolonii letnich dla niepełnosprawnych dzieci z terenu miasta i powiatu. (25.06.2015)

14. Fatalnej polityki medialnej II LO. (24.09.2015)

15. Niezgodnego z prawem zwolnienia nauczycielki II LO. (24.09.2015)

16. Przeniesienia Szkoły Specjalnej do innej siedziby (26.11.2015)

17. Konieczności wprowadzenia do budżetu powiatu na 2016r. inwestycji drogowych, m.in ul. Staszica (26.11.2015)

18. Konieczności przywrócenia głównych obchodów Święta Niepodległości na dzień 11. listopada (26.11.2015)

19. Wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego na realizację inwestycji budowy dworca PKS wraz galerią handlową (26.11.2015)

20. Nieprzyznania dotacji z PFRON dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (26.11.2015)

21. Kosztów udziału powiatu w konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu” (17.12.2015)

22. Nieprzyznania WTZ należnych z PFRON 100,- zł/mc na jednego uczestnika warsztatów (17.12.2015)

23. Wydania 230 tys. zł, na wizualizacje i projekt Szkoły Specjalnej, która nie powstanie (17.12.2015)

24. Remontu drogi ul. Gdańskiej i braku odpowiedzi Starostwa na pisma mieszkańców w tej sprawie (17.12.2015)

25. Braku odpowiedzi Przewodniczącego Rady Powiatu na moją interpelację dotyczącą nieprzekazania radnym przez Zarząd Powiatu apelu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz pisma Prezesa PFRON w spr. podziału środków z PFRON (28.01.2016)

26. Wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy (28.01.2016)

27. Niejasnych zasad administrowania i publikowania treści na fanpage’u Powiatu (31.03.2016)

28. Konieczności remontu zdegradowanego odcinka chodnika przy ul. Staszica – od bazy MZGK do wiaduktu (31.03.2016)

28. Informacji o terminie realizacji inwestycji dworca PKS, po sprzedaży działki, na której się znajduje (23.06.2016)

29. Monitoringu drzewostanu w pasach dróg powiatowych i odpowiedzialności za zawalenie się drzewa w poprzek ul. Jeleniogórskiej (interpelacja międzysesyjna 8.08.2016)

30. Bezpiecznego wyjazdu z osiedla ul. Herberta – Rzemieślnicza na drogę wojewódzką 297 – ul. Jeleniogórska (29.09.2016)

31. Zgłaszanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu niektórych obszarów w II LO (29.09.2016)

32. Znacznego pogorszenia płynności ruchu samochodowego w mieście wskutek dokonanej reorganizacji ruchu drogowego skrzyżowań na drogach wojewódzkich i miejskich. (27.10.2016)

33. Udostępnienia opinii Starostwa Powiatowego dot. zmian w organizacji ruchu drogowego w Bolesławcu dokonanej przez DSDiK (24.11.2016)

34. Zaprzestania zlecania publikacji płatnych tekstów samorządowych na portalach promujących pornografię i prostytucję (22.12.2016)

35. Udzielenia informacji, czy? a jeśli tak, to przez kogo i kiedy? władze Powiatu zostały poinformowane o nielegalnym składowisku odpadów przy Cmentarzu Komunalnym – ul. Gdańska (26.01.2017)

36. Zabezpieczenia przed rozjeżdżaniem przez pojazdu ciężarowe nawierzchni objazdów dla remontowanego odcinka drogi wojewódzkiej 297. (23.02.2017)

37. Udzielenia informacji dot. wydatków z puli 3,5 mln zł uzyskanych ze sprzedaży dworca PKS w 2016r (30.03.2017)

38. Porządku w parkolesie przy ul. Jeleniogórskiej (konieczność usunięcia połamanych drzew stwarzających zagrożenie dla spacerujących. (25.05.2017)

39. Zabezpieczenia odkrytych studzienek przy ruinie „starej przychodni” przy ul. Zwycięstwa. (29.06.2017)

40. Konieczności zakupu wiatraków, klimatyzatorów dla oddziałów szpitala powiatowego. (29.06.2017)

41. Konieczności poprawy bezpieczeństwa pieszych na ul. Śluzowej poprzez montaż progu spowalniającego. (28.09.2017)

42. Montażu progów spowalniających na ul. Lubańskiej i Leśnej. (26.10.2017)

43. Organizacji ruchu przy bramie Cmentarza Komunalnego w kontekście parkujących na skrzyżowaniu samochodów. (26.10.2017)

44. Protestu mieszkańców ul. Granicznej w sprawie budowy masztu telefonii GSM. (26.10.2017)

45. Utrzymywania i porządkowania lasów oraz parko-lasów po wichurach, wskutek których na szlakach pieszo rowerowych zalega wiele powalonych drzew. (21.12.2017)

46. Udzielenia informacji w sprawie, czy starosta, Zarząd Powiatu, sekretarz powiatu otrzymywali informacje od pracowników Starostwa o bezprawnym, możliwym dostępie nieuprawnionej osoby do m.in. dokumentów i pieczęci urzędu w godzinach urzędowania. (22.02.2018)

47. Udzielenie informacji dot. adaptacji obiektu po byłej szkole na ul. bankowej do potrzeb Szkoły specjalnej:
– Czy zakres prac adaptacyjnych podpisanych w umowie z wykonawcą nie odbiega od zakresu określonego w pierwszym przetargu? Jeśli odbiega, to proszę podać różnice. (wykonawcę wyłoniono dopiero po trzecim przetargu i po dołożeniu ponad miliona zł). Poproszę o te dokumenty.
– Czy podpisana z wykonawcą umowa uwzględnia uwagi zgłaszane przez społeczność szkoły specjalnej – rodziców i radę pedagogiczną? Czy istnieje protokół z tych ustaleń, jeśli tak, to poproszę o dokument.
– wniosek, aby na każdej sesji Zarząd Powiatu przekazywał społeczności lokalnej oraz radnym, informacje nt. zaawansowania prac modernizacyjnych oraz aktualnie przewidywanego czasu realizacji tej inwestycji. (22.03.2018)

48. Zapewnienia mieszkania dla rodziny zajmującej powiatowe mieszkanie komunalne w budynku Szkoły Specjalnej przy ul. Zgorzeleckiej związku ze sprzedażą budynku na rzecz miasta Bolesławiec. (26.04.2018)

49. Zaawansowania prac adaptacyjnych budynku przy ul. Bankowej na siedzibę Szkoły Specjalnej. (26.04.2018)

50. Informacji w sprawie sporu sądowego dotyczącego zwrotu wadium związanego z niepodjęciem wykupu wylicytowanego gruntu (po PKS). (26.04.2018)

51. Zmiany zarządzenia starosty, na podstawie, którego urzędnicy mogą bezprawnie otwierać korespondencję imienną kierowaną do radnych. (27.09.2018)

52. Organizacji zajęć i aktywności dla dzieci autystycznych. (27.09.2018)

53. Nieprzekazania radnym skargi mieszkańców na skandaliczne zachowanie się członka zarządu powiatu na zebraniu Koła Gospodyń Wiejskich w Zebrzydowej. (27.09.2018)

54. Stanu modernizacji budynku dla Szkoły Specjalnej. (27.09.2018)

55. Zamontowania windy zewnętrznej dla osoby niepełnosprawnej przy bloku, w którym mieszka. (25.10.2018) To była już ostatnia sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego V kadencji. Miałem ten zaszczyt i obowiązek reprezentować bolesławian oraz mieszkańców Powiatu również w IV k.
Przez te 8 lat starałem się być konstruktywną opozycją, bo tylko taka wymusza wyższą jakość sprawowania władzy przez rządzących. Ta rola pozwalała mi śmiało i odważnie zgłaszać Wasze sprawy oraz poruszać trudne dla rządzących tematy, rzucając im wyzwania. Dziękuję Wam drodzy Mieszkańcy za pomoc i wsparcie w wykonywaniu tej misji. Bez Was, dużo trudniej płynęłoby się pod prąd. Teraz pora przypilnować paru spraw w Radzie Miasta Bolesławiec. Do zobaczenia!