Owocny rok 2015

Zwykły wpis

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka za nami. Podsumowaliśmy zatem rok 2015 i udzieliliśmy (jednogłośnie) absolutorium dla Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Przedstawiliśmy sprawozdania merytoryczne oraz finansowe. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i było również okazją do wspomnień oraz rozmowy o planach na przyszłość.

Najważniejsze liczby Stowarzyszenia ZB w 2015 roku:
Przychody w roku obrotowym 2015 wyniosły – 269 602,64 zł w tym:
• składki członkowskie określone statutem – 2 540,00 zł,
• inne wpłaty na rzecz Stowarzyszenia – 12 956,38 zł,
• 1% podatku przekazany przez Urząd Skarbowy – 251 711,01 zł,
• przychody finansowe – 2 395,25 zł.

Koszty realizacji zadań statutowych w 2015 roku wyniosły – 367 729,45 zł w tym:
• działalność charytatywna (zakup leków i inne koszty związane z leczeniem, pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc pogorzelcom, zakup żywności i opału) – 266.088,11 zł,
• wspieranie działalności kulturalno-oświatowej (dofinansowanie Rocznika Bolesławieckiego, pomoc parafiom, pomoc finansowa dla szkół, klubów sportowych, Domu Dziecka) –101.641,34 zł.

Koszty administracyjne (usługi księgowe, energia elektryczna, telefon, czynsz, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe i bankowe, strona internetowa, materiały biurowe, wynajem sali) poniesione w roku 2015 miały wartość – 18.355,55 zł.

Działalność Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka prowadzona jest nieodpłatnie. Cały dochód jest przeznaczany wyłącznie na cele statutowe (działalność pożytku publicznego) i nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka nie było poddane kontroli.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za zaufanie i współpracę. To dla nas zaszczyt i zobowiązanie. Pracujemy dalej.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2015r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015r.