Zapraszamy na Walne Zgromadzenie

Zwykły wpis

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków, sympatyków, media i zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka na obrady Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego, które zwołano na 17. marca br. (czwartek) w sali  CIK „Orzeł”. Początek zebrania godz. 19.00.

Proponowany porządek posiedzenia:
1) Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu,
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) Uchwalenie porządku obrad,
4) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu w tym sprawozdania finansowego za rok 2015,
5) Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015r.,
6) Dyskusja,
– zatwierdzenie sprawozdań,
7) Udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
8) Udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
9) Wybór komisji skrutacyjnej,
10) Wybór Członka Komisji Rewizyjnej (vacat),
11) Dyskusja, wystąpienia,
12) Zamknięcie obrad.

Spotkanie ma charakter otwarty. Serdecznie Zapraszamy!