Bolesławianie z Impulsem do budżetu 2020

Zwykły wpis

Publikujemy treść naszego wniosku złożonego 8. października 2019r. do prezydenta miasta Bolesławiec o uwzględnienie w budżecie miasta 2020 zadań / inwestycji, których propozycje przygotowaliśmy wspólnie z mieszkańcami Bolesławca.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie one mają szansę na uwzględnienie, niemniej przedstawione zadania pokazują potrzeby i oczekiwania bolesławian. Jak tylko otrzymamy odpowiedź oczywiście opublikujemy ją niezwłocznie.

WNIOSEK DO BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Na podstawie §2 ust. 2 Uchwały Nr LVIII/467/2010 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31.08.2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w imieniu mieszkańców Bolesławca zwracamy się z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu miasta na 2020 r. następujących inwestycji / zadań, z prośbą o uwzględnienie których bolesławianie zgłaszali się do radnych  Klubu Impuls Miasta najczęściej.

Prosimy o odpowiedź, które z niżej wymienionych zadań zostaną ujęte w projekcie uchwały budżetowej Bolesławca na 2020 rok.

1. Budowa/adaptacja budynku na żłobek miejski (prowadzony przez miasto) – przystąpienie do rządowego programu „Maluch Plus”.

2. Budowa mieszkań komunalnych dla młodych małżeństw oraz  przystąpienie do rządowego programu „Mieszkanie Plus”.

3. Remont generalny basenów odkrytych OWS przy ul. Spacerowej.

4. Remont stadionu miejskiego im. St. Merdasa przy ul. Spółdzielczej.

5. Budowa hali widowiskowo – sportowej.

6. Utworzenie odpisu w budżecie miasta na 2020 na budżet obywatelski. (Wcześniej projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie).

7. Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez podmioty (organizacje pozarządowe) wyłonione w drodze konkursu – w zakresie kultury i sztuki do kwoty min. 50 000 PLN; w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji o min. 50% w stosunku do roku 2019.

8. Zwiększenie nakładów i środków na działania proekologiczne, poprawę jakości powietrza (wymiana pieców wysokoemisyjnych), poprawę czystości i utrzymanie zieleni w mieście (częstsze koszenie traw). Urządzenie kolejnych parków na terenie miasta. Nasadzenia nowych drzew szczególnie w miejscach gdzie je wycięto.
a. Powołanie „zielonej rady miasta” ds. miejskiej zieleni – jako grupa doradcza, złożona z urzędników, naukowców, przedstawicieli mieszkańców miasta, byłaby ciałem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących kierunków rozwoju, kształtowania i utrzymania terenów zielonych w mieście.
b. Urządzenie łąk antysmogowych zamiast trawników.
c. Utworzenie mapy nasadzeń (wskazanie miejsc, w których mieszkańcy mogą posadzić drzewa).

9. Wyrównanie (w górę) dodatków za opiekę wychowawczą w przedszkolach miejskich z dodatkami za wychowawstwo w szkołach miejskich.

10. Rewitalizacja dawnego parku przy ul. Jeleniogórskiej, nieopodal zbiornika retencyjnego Leśny Zamek, połączona z odnowieniem znajdujących się tam monumentalnych kamiennych schodów oraz rekonstrukcji średniowiecznej sztolni.

11. Budowa stref „Workout”.

12. Budowa placów zabaw przy: ul. Cieszkowskiego, Staszica i os. Kwiatowym przy „Orliku”.

13. Budowa placu zabaw i urządzeń fitness na bulwarze nad Bobrem.

14. Budowa drogi wraz z oświetleniem przy ulicy Widok od numeru 34a i przywrócenie przystanku MZK na końcu ul. Widok (najbliższy jest w okolicy ul. Widok – Ceramiczna).

15. Budowa kolejnych ścieżek rowerowych (asfaltowych).

16. Utworzenie wybiegów – „toalet” dla psów w parkach.

17. Wybudowanie odpływu deszczówki przy krawężnikach zabezpieczając budynki przed zalewaniem w czasie deszczu przy ul. Sobieskiego.

18. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na nowopowstałych ulicach: Sokola, Gajowa, Myśliwska.

19. Ustawienie większej liczby koszy na śmieci i psie odchody na terenie miasta.

20. Poprawa skuteczności i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta.

21. Ustawienie większej liczby ławek przy dłuższych ciągach komunikacyjnych (chodnikach). Jest to problem dla osób starszych. Lepszy monitoring i bieżące naprawy istniejących.

22. Doświetlenie parku przy ul. Obrońców Helu (montaż nowych ławek).

23. Budowa sanitariatów przy skatepark’u – Wiadukt.

24. Wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej do garaży i posesji nr 3c, 3d, 3e zlokalizowanych przy Alei Wojska Polskiego.

25. Remont podwórka w kwartale ulic Słowackiego, Żwirki i Wigury oraz Chrobrego (remont dróg dojazdowych, wykonanie miejsc postojowych, placu zabaw ze strefą aktywności, zamontowanie stojaków na rowery).

Źródła finansowania: dochody budżetu miasta, środki zewnętrzne. (Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z zapisami cyt. na wstępie uchwały RM wnioskujący radni nie są zobowiązani do podawania szczegółowych źródeł finansowania proponowanych zadań / inwestycji, ani do podawania ich szacowanej wartości.) Uzasadnieniem przedmiotowego wniosku są potrzeby bolesławian zgłaszane radnym Bolesławca w w/w zakresach poszczególnych pozycji wniosku.

Klub Radnych Impuls Miasta:
radny Maciej Małkowski – Przewodniczący Klubu
radna Iwona Bojko
radny Dominik Chodyra
radny Łukasz Molak

ImpulsMiasta.pl, Facebook